قبل امتحان میدان و موج

فردا ساعت هشت صبح برای بار دوم البته این بار تو ترم سوم ارشد دعوتم به امتحان پایانترم میدان و امواج بعد یکعالمه درس خوندن و حس نامیدی و دیدن نمک بازی ها مسخره بچه های کلاس توی گروه تلگرامی نوشتن یک یادداشت هم می تونست یادگاری امروز باشه همم یکم حس سبکی برای فردا …
ادامه ی نوشته قبل امتحان میدان و موج