آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

فصل اول: كليات ماده ۱- در اين آئين‌نامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: قانون: قانون ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ و كنترل ‌ساختمان‌ -مصوب‌ ۱۳۷۴- مهندسي ‌ساختمان‌: امور فني‌ و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي‌ ساختمان ‌و شهرسازي‌. سازمان‌: سازمان ‌نظ‌ام ‌مهندسي‌ ساختمان‌. نظ‌ام ‌مهندسي‌ استان: سازمان ‌نظ‌ام‌ مهندسي ‌ساختمان ‌استان‌. پروانه ‌اشتغال: …
ادامه ی نوشته آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان